Saturday, July 18, 2009

ચાલ ને

ચાલ ને આપણે, પેલા વાદળ પર બેસીને વિહરીએ,
હાથમાં રાખીને હાથ, અનંત નિલ ગગનમાં રખડીએ.

ચાલને આપણે, પેલી ક્ષીતીજને પાર જઇ બેસીએ,
પેલી સંધ્યાના રંગો ચોરીને, મેગધનૂષ્ય ચીતરીએ.

બનાવીને સીતારાનો ઝુલો, ઘડીક આપણે ઝુલીએ,
તું જો આવે મારી સાથે તો, પેલા ચાંદને શરમાવીએ,

કરી પલકોને બંધ, બનીને સપનુ યુગો આપણે જીવીએ,
એક બીજાના દિલમાં, બનીને ધડકન આપણે ધડકીએ.